IRAN-Yuzenkai-Karate

7kyu Gekisai syodan

6kyu Gekisai nidan

5kyu Saifa

4kyu Seienchin

3kyu Sepai,Sanchin

2kyu Sanseru,Sanchin

1kyu Sisouchin ,Tensho

Sanchin is the required subject in all dan.

1st dan Sesan,Sepai(old type),Heiku, jiyukata

2st dan Kururunfa,Paiku, jiyukata

3st dan Suparinpei,Anan,jiyukata,

4st dan All kata of gojuryu,Bettyurin,

5st dan Kakufa,Douwai,jiyukata

 

Kobudo

1st dan syusi no kon syodan and it’s kumibo,gekisai3,4,seienchin sai no kata

2st dan syushi no kon nidan,Hamahiga no Tonfa,Hamahiga no sai

3st dan Choun no kon and it’s kumibo, gekisai5,Yaragua no Tonfa

4st dan Sakugawa no kon and it’s kumibo,Kanegawa no kama,Tawada no sai

5st dan Sunakake no kon,Matayoshi no kama,Touzan no kama